skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural aspects of cancer genetics: setting a research agenda

Meiser, Bettina ; Eisenbruch, Maurice ; Barlow-Stewart, Kristine ; Tucker, Katherine ; Steel, Zachary ; Goldstein, David

Journal of Medical Genetics, 1 July 2001, Vol.38(7), p.425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2593 ; E-ISSN: 1468-6244 ; DOI: 10.1136/jmg.38.7.425 ; PMID: 11432959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health informed physical activity for first responders and their support partner: a protocol for a stepped-wedge evaluation of an online, codesigned intervention

Mckeon, Grace ; Steel, Zachary ; Wells, Ruth ; Newby, Jill M ; Hadzi-Pavlovic, Dusan ; Vancampfort, Davy ; Rosenbaum, Simon

BMJ Open, 11 September 2019, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2019-030668 ; PMID: 31511290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steel, Zachary
  2. Steel, Z
  3. Vancampfort, Davy
  4. Tucker, K
  5. Goldstein, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...