skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Health xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis and possible cycles in UK wildlife

Medlock, Jolyon M. ; Leach, Steve

Veterinary Record, 20 June 2009, Vol.164(25), p.789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: 10.1136/vr.164.25.789-b ; PMID: 19542557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Medlock, J.M.
  2. Leach, Steve
  3. Medlock, Jolyon M.
  4. Medlock, Jm
  5. Medlock, J. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...