skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The other Dr Finlay is commemorated in Cuban stamps

Menzies, S W

BMJ (Clinical research ed.), 25 March 2000, Vol.320(7238), pp.875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 10731200 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 years of x rays

Caroe, J

BMJ (Clinical research ed.), 09 September 1995, Vol.311(7006), pp.688-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 7549657 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Health Day

Davies, M K ; Hollman, A

Heart (British Cardiac Society), September 2006, Vol.92(9), pp.1186 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-201X ; PMID: 16908685 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Year of the child

Bellman, M

Archives of disease in childhood, January 2005, Vol.90(1), pp.56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-2044 ; PMID: 15613513 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Repair of femoral hernia by a postage stamp fascial graft

Kidd, H A

British medical journal, 23 October 1948, Vol.2(4581), pp.745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; PMID: 18890298 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kidd, H. A.
  2. Hollman
  3. Caroe, J.
  4. John Caroe
  5. H. A. Kidd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...