skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency of the TMPRSS2:ERG gene fusion is increased in moderate to poorly differentiated prostate cancers

Rajput, Ashish B ; Miller, Melinda A ; De Luca, Alessandro ; Boyd, Niki ; Leung, Sam ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Jones, Edward C ; Palmer, Jodie B ; Gleave, Martin E ; Cox, Michael E ; Huntsman, David G

Journal of Clinical Pathology, 26 November 2007, Vol.60(11), p.1238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9746 ; E-ISSN: 1472-4146 ; DOI: 10.1136/jcp.2006.043810 ; PMID: 17259299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leung, Sam
  2. Jones, Edward
  3. Hurtado-Coll, Antonio
  4. Palmer, J. B
  5. Miller, Melinda A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...