skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left ventricular function in diabetes mellitus. II: Relation between clinical features and left ventricular function.

Shapiro, L M ; Leatherdale, B A ; Mackinnon, J ; Fletcher, R F

British Heart Journal, 1 February 1981, Vol.45(2), p.129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0769 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/hrt.45.2.129 ; PMID: 7006656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospective study of heart disease in untreated maturity onset diabetics.

Shapiro, L M ; Leatherdale, B A ; Coyne, M E ; Fletcher, R F ; Mackinnon, J

British Heart Journal, 1 September 1980, Vol.44(3), p.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0769 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/hrt.44.3.342 ; PMID: 7426192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors protective against retinopathy in insulin-dependent diabetics free of retinopathy for 30 years

Walker, J M ; Cove, D H ; Beevers, D G ; Leatherdale, B A ; Fletcher, R F ; Wright, A D

British medical journal (Clinical research ed.), 04 December 1982, Vol.285(6355), pp.1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; PMID: 6814694 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of metformin on insulin receptor binding and glycaemic control in type II diabetes

Lord, J M ; White, S I ; Bailey, C J ; Atkins, T W ; Fletcher, R F ; Taylor, K G

British medical journal (Clinical research ed.), 12 March 1983, Vol.286(6368), pp.830-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; PMID: 6403102 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blindness after treatment for malignant hypertension.

Cove, D H ; Seddon, M ; Fletcher, R F ; Dukes, D C

British Medical Journal, 28 July 1979, Vol.2(6184), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6184.245 ; PMID: 476403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to oral contraceptives

Bury, Judith ; Loraine, John A ; Fletcher, R F ; Potts, Malcolm ; Guillebaud, John ; Rose, Elizabeth ; Harrison, N ; Steiner, Eleanor ; Lester, J P ; Swyer, G I M

British Medical Journal, 22 January 1977, Vol.1(6055), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6055.228 ; PMID: 832086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closure of Private Beds in N.H.S. Hospitals

Meikle, R. W. ; Rhind, J. A. ; Bell, L. C. ; Johnston, F. D. ; Fraser, A. M. ; Tyrrell, J. ; Hunt, K. M. ; Bell-Tawse, A. ; Pickup, J. D. ; Livingstone, C. S. ; Bird, G. ; Fletcher, R. ; Robertson, C. ; Brown, G. J. A. ; Aggarwal, K.

British Medical Journal, 22 June 1974, Vol.2(5920), p.674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5920.674-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (1)
 2. 1977đến1978  (1)
 3. 1979đến1979  (1)
 4. 1980đến1981  (2)
 5. Sau 1981  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher, R.F.
 2. Fletcher, R. F.
 3. Leatherdale, B A
 4. R. F. Fletcher
 5. Shapiro, L M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...