skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa Tất cả các phiên bản Birman, Kenneth xóa Tất cả các phiên bản BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Like it or not, web services are distributed objects

Birman, Kenneth

Communications of the ACM, 01 December 2004, Vol.47(12), pp.60-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1035134.1035157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birman, Kenneth P.
  2. Birman, Kenneth
  3. Birman, K.R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...