skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Cơ sở dữ liệu: Australian Public Affairs - Full Text (RMIT) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental tobacco smoke in homes, motor vehicles and licensed premises: community attitudes and practices

Walsh, Raoul A. ; Tzelepis, Flora ; Paul, Christine L. ; Mckenzie, Jeanie

Australian and New Zealand Journal of Public Health, Dec, 2002, Vol.26(6), p.536(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1326-0200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mckenzie, Jeanie
  2. Mckenzie, J
  3. Walsh, R A
  4. Paul, C L
  5. Tzelepis, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...