skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining robust additive utility models by sequences of preference swaps

Belahcene, K ; Labreuche, C ; Maudet, N ; Mousseau, V ; Ouerdane, W

Theory and Decision, Feb 2017, Vol.82(2), pp.151-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00405833 ; DOI: 10.1007/s11238-016-9560-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FACSGen: A Tool to Synthesize Emotional Facial Expressions Through Systematic Manipulation of Facial Action Units

Roesch, Etienne ; Tamarit, Lucas ; Reveret, Lionel ; Grandjean, Didier ; Sander, David ; Scherer, Klaus

Journal of Nonverbal Behavior, Mar 2011, Vol.35(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01915886 ; DOI: 10.1007/s10919-010-0095-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the warrants of computer-based empirical knowledge

Barberousse, Anouk ; Vorms, Marion

Synthese, 2014, Vol.191(15), pp.3595-3620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-7857 ; E-ISSN: 1573-0964 ; DOI: 10.1007/s11229-014-0482-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of gaze and gesture in interactive multimodal explanation

Lund, Kristine

Language Resources and Evaluation, Dec 2007, Vol.41(3-4), pp.289-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574020X ; E-ISSN: 1574-0218 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9058-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reveret, Lionel
  2. Grandjean, Didier
  3. Lund, Kristine
  4. Belahcene, K.
  5. Mousseau, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...