skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Chủ đề: Human Rights xóa Năm xuất bản: 1989đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European challenge: east-west migration

Kussbach, E

The International migration review, 1992, Vol.26(2), pp.646-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; PMID: 12285276 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European community legislation and intergovernmental cooperation on migration

Niessen, Jan

The International Migration Review, Summer 1992, p.676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1177/019791839202600225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Information in the Realization of the Human Rights of Migrant Workers

Hujanen, Taisto

The International Migration Review, Spring 1989, Vol.23(1), p.105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1177/019791838902300106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of the international refugee system

Gallagher, D

The International migration review, 1989, Vol.23(3), pp.579-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; PMID: 12282794 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International law and human rights: trends concerning international migrants and refugees

Goodwin-Gill, G S

The International migration review, 1989, Vol.23(3), pp.526-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; PMID: 12282792 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displacement and human rights: current dilemmas in refugee protection. (Refugees and International Population Flows)

Helton, Arthur C.

Journal of International Affairs, Wntr, 1994, Vol.47(2), p.379-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displacement and human rights: Current dilemmas in refugee protection

Helton, Arthur

Journal of International Affairs, Winter 1994, p.379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undocumented aliens and recognized refugees: The right to work in Costa Rica

Wiley, James

The International Migration Review, Summer 1995, p.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2546788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Helton, Arthur
  2. Goodwin-Gill, Guy S
  3. Wiley, J
  4. Niessen, J
  5. Jan Niessen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...