skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Secularism xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE STRUGGLE FOR ISRAEL

Tepperman, Jonathan

Foreign Affairs, Jul/Aug 2016, p.1

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raising the Green Banner: Islamist Student Politics in Israel

Rosmer, Tilde

Journal of Palestine Studies, Autumn 2015, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.45.1.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt

Saleh, Alam ; Kraetzschmar, Hendrik

The Middle East Journal, Autumn 2015, Vol.69(4), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/69.4.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHILOSOPHY, RELIGION, AND SCIENCE-Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report

Ibrahim, Vivian

The Middle East Journal, Summer 2016, pp.507-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menachem Begin's Attitude toward the Jewish Religion

Shilon, Avi

The Middle East Journal, Spring 2016, Vol.70(2), pp.249-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/70.2.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Coptic Civil Society: Christian Groups and the State in Mubarak's Egypt

Rowe, Paul

Middle Eastern Studies, Jan 2009, p.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881 ; DOI: 10.1080/00263200802548147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, violence and tradition: Taking FGM and other practices to a secular state

La Barbera, Mariacaterina

Feminist Review, pp.e11-e13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 14664380 ; DOI: 10.1057/fr.2015.69

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rowe, P
  2. La Barbera, M
  3. Kraetzschmar, Hendrik
  4. Kraetzschmar, H
  5. Shilon, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...