skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet Union and Eastern Europe -- Baltic Independence and Russian Empire by Walter C. Clemens Jr

Campbell, John

Foreign Affairs, Vol.70(4), p.182

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, Slavery, and Liberation

Troutt Powell, Eve

International Journal of Middle East Studies, May 2012, Vol.44(2), pp.330-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet Union Adrift

Foreign Affairs, 1990-1991, Vol.70(1), p.70

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20044695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The specter of secession

Hurst Hannum

Foreign Affairs, Mar/Apr 1998, Vol.77(2), pp.13-18

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Canada unravel?

Doran, Charles

Foreign Affairs, Sep/Oct 1996, Vol.75(5), p.97

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047746

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic Reemergence of the Quebec Independence Movement

Pinard, Maurice

Journal of International Affairs, Winter 1992, Vol.45(2), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Really Happened in Bangladesh: Washington, Islamabad, and the Genocide in East Pakistan

Saunders, Harold

Foreign Affairs, Vol.93(4), pp.36-V

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia

Hindley, Donald

The American Historical Review, Vol.101(2), p.544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews: The Ili Rebellion

Lipman, Jonathan

The Journal of Asian Studies, Vol.49(4), p.894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never without Consent: James Bay Crees' Stand against Forcible Inclusion into an Independent Quebec

Asch, Michael

University of Toronto Quarterly, Vol.69(1), pp.299-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420247 ; E-ISSN: 17125278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (2)
 2. 1991đến1991  (1)
 3. 1992đến1995  (1)
 4. 1996đến1998  (3)
 5. Sau 1998  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Doti, Lp
 2. Campbell, John
 3. Saunders, Harold H.
 4. Hannum, Hurst
 5. Pinard, J. L. - M. Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...