skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea in 2014: A Fresh Leap Forward into Thin Air?

Hayes, Peter ; Cavazos, Roger

Asian Survey, Jan-Feb 2015, Vol.55(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2015.55.1.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1990. (notable political events worldwide)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1991, Vol.70(1), p.206(43)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1987. (World events) (American and the World 1987-88)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1988, Vol.66(3), p.638(39)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Chronology 1989
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Hayes, Peter

Foreign Affairs, 1989, Vol.69(1), p.213

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was Hitler a Riddle? Western Democracies and National Socialism

Hayes, Peter

The American Historical Review, Vol.118(4), p.1243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networks of Nazi Persecution: Bureaucracy, Business and the Organization of the Holocaust

Hayes, Peter

German Quarterly, Vol.79(1), pp.136-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00168831 ; E-ISSN: 17561183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...