skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: J. D. Howard-Johnston xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justinian (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The English Historical Review, 1 November 1996, Vol.111(444), pp.1230-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. J. D. Howard-Johnston
  2. Howard-Johnston, J
  3. Howard-Johnston, J. D.
  4. Howard - Johnston, J. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...