skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phenomenological Analysis of the Experience of Pivotal Moments in Therapy as Defined by Clients

Giorgi, Barbro

Journal of Phenomenological Psychology, 2011, Vol.42(1), pp.61-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2662 ; E-ISSN: 1569-1624 ; DOI: 10.1163/156916211X567497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prostitute's Lived Experiences of Stigma

Tomura, Miyuki

Journal of Phenomenological Psychology, 2009, Vol.40(1), pp.51-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2662 ; E-ISSN: 1569-1624 ; DOI: 10.1163/156916209X427981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empathetic Psychological Perspective of Police Deadly Force Training

Broomé, Rodger

Journal of Phenomenological Psychology, 2011, Vol.42(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472662 ; E-ISSN: 1569-1624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Ricoeur and the Hermeneutics of Translation

Kearney, Richard

Research in Phenomenology, 2007, Vol.37(2), pp.147-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-5553 ; E-ISSN: 1569-1640 ; DOI: 10.1163/156916407X185610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensibility and Democratic Space

Scott, Charles

Research in Phenomenology, 2008, Vol.38(2), pp.145-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-5553 ; E-ISSN: 1569-1640 ; DOI: 10.1163/156916408X286932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Broome, Rodger E.
  2. Scott, Charles
  3. Broomé, R.E.
  4. Tomura, M.
  5. Giorgi, Barbro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...