skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism

Laqueur, Walter

Foreign Affairs, 1 December 1992, Vol.71(5), pp.103-116

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20045406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Communist Nationalism

Brzezinski, Zbigniew

Foreign Affairs, 1 December 1989, Vol.68(5), pp.1-25

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada: The New Nationalism

Rotstein, Abraham

Foreign Affairs, 1 October 1976, Vol.55(1), pp.97-118

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20039629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A symposium on Japanese nationalism

Pyle, Kenneth B; Najita, Tetsuo ; Yamagata, Daini ; Notehelfer, Fred G ; Shúsui, Kótoku ; Duus, Peter ; Sannosuke, Matsumoto ; Ryutaro, Nagai ; Harootunian, Harry D

The journal of Asian studies : JAS, 1971, Vol.31(1), pp. 5-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wang T'ao and Incipient Chinese Nationalism

Cohen, Paul A.

The Journal of Asian Studies, 1 August 1967, Vol.26(4), pp.559-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2051236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism among foreign and American students: an exploratory study

Terhune, Kenneth W

Journal of Conflict Resolution, September 1964, Vol.8(3), pp.256-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200276400800304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

December 9, 1935: Student nationalism and the China Christian colleges

Lutz, Jessie G

The journal of Asian studies : JAS, 1967, Vol.26(4), pp. 627-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology of Japanese Nationalism: The Local Improvement Movement, 1900-1918

Pyle, Kenneth B.

The Journal of Asian Studies, 1 November 1973, Vol.33(1), pp.51-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2052885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE REFORM MOVEMENT, NATIONALISM, AND CHINA'S FOREIGN POLICY

Schrecker, John

The Journal of Asian Studies (pre-1986), Nov 1969, Vol.29(1), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Communism in India: The Impact of the 1927 Comintern Failure in China

Haithcox, John

The Journal of Asian Studies (pre-1986), May 1965, Vol.24(3), p.459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and war

Mansfield, Edward ; Snyder, Jack

Foreign Affairs, May 1995, Vol.74(3), p.79

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kadi case - Constitutional core values and International Law - Finding the balance?

Kokott, Juliane ; Sobotta, Christoph

European journal of international law = Journal europeen de droit international, 2012, Vol.23(4), pp.1015-1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society (1)

Levitt, Peggy ; Schiller, Nina Glick

International Migration Review, Fall, 2004, Vol.38(3), p.1002(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Double Imagination: Memory and Education in Cyprus

Christou, Miranda

Journal of Modern Greek Studies, Oct 2006, Vol.24(2), pp.285-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07381727 ; E-ISSN: 10863265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab Inheritance

Ajami, Fouad

Foreign Affairs, 1 September 1997, Vol.76(5), pp.133-148

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20048204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A united Germany

Asmus, Ronald D.

Foreign Affairs, Spring, 1990, Vol.69(2), p.63(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Likud Vision for Israel at Peace

Begin, Ze'Ev B;

Foreign Affairs, Fall 1991, Vol.70(4), p.21

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lithuanian Crisis

Olcott, Martha Brill;

Foreign Affairs, Summer 1990, Vol.69(3), p.30

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic warfare on the wane

Gurr, Ted

Foreign Affairs, May/Jun 2000, Vol.79(3), pp.52-64

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20049729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defense of intervention. (justifications for military intervention toachieve political goals in civil war and regional conflict situations)

Smith, Tony

Foreign Affairs, Nov-Dec, 1994, Vol.73(6), p.34(13)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (153)
 2. Toàn văn trực tuyến (225)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (44)
 2. 1969đến1980  (73)
 3. 1981đến1995  (33)
 4. 1996đến2006  (60)
 5. Sau 2006  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (236)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huntington, Samuel P.
 2. Huntington, Samuel
 3. Reid, Anthony
 4. Fuller, Graham E.
 5. Laqueur, Walter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...