skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment

Greenfeld, Liah

Comparative Studies in Society and History, 1990, Vol.32(3), pp.549-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417500016625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nature of the beast

Greenfeld, Liah

The National Interest, Issue 48, pp.90-96

ISSN: 08849382 ; E-ISSN: 19381573

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Illness and Learning Disability since 1850: Finding a Place for Mental Disorder in the United Kingdom

Greenfeld, Liah

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2009, Vol. 64(3), pp.396-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrn069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenfeld, Liah
  2. Liah Greenfeld
  3. Greenfeld, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...