skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLOMBIA AFTER URIBE

Posada-Carbó, Eduardo

Journal of Democracy, Jan 2011, Vol.22(1), pp.137-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEWS AND NOTES

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2010, pp.181-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PERILS OF POWER SHARING

Lebas, Adrienne

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.52-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SURPRISING LEFT TURN

Levitsky, Steven

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.84-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2014, pp.177-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE IMPACT OF ELECTION SYSTEMS

Carey, John ; Reynolds, Andrew

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2013, Vol.24(4), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0062

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISABLING THE CONSTITUTION

Bánkuti, Miklós ; Halmai, Gábor ; Scheppele, Kim

Journal of Democracy, Jul 2012, pp.138-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLOSION, ATROPHY, OR REVOLUTION?

Shevtsova, Lilia

Journal of Democracy, Jul 2012, Vol.23(3), pp.19-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRENGTHENING CIVIL SOCIETY

Naing, Min

Journal of Democracy, Oct 2012, pp.135-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2012, pp.176-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jul 2011, pp.173-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0045

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BHUTAN'S DEFERENTIAL DEMOCRACY

Muni, S

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.158-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASSESSING THE QUALITY OF ELECTIONS

Norris, Pippa ; Frank, Richard ; I Coma, Ferran

Journal of Democracy, Oct 2013, pp.124-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL SALVADOR'S BELEAUGUERED DEMOCRACY

Colburn, Forrest ; Cruz, Arturo

Journal of Democracy, Jul 2014, pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DRC'S CRUMBLING LEGITIMACY

Dizolele, Mvemba ; Kambale, Pascal

Journal of Democracy, Jul 2012, pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2015, pp.191-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2015.0005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNOLOGY IS NOT DEMOCRACY

Barkan, Joel

Journal of Democracy, Jul 2013, pp.156-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (563)
 2. Toàn văn trực tuyến (361)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (9)
 2. 1986đến1994  (104)
 3. 1995đến2002  (184)
 4. 2003đến2011  (293)
 5. Sau 2011  (371)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (781)
 2. Bình xét khoa học  (108)
 3. Tin tức  (71)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (960)
 2. Spanish  (6)
 3. French  (4)
 4. German  (3)
 5. Chinese  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Bush, Stephen
 3. Rotella, Mark
 4. Gold, Sarah
 5. Toobin, Jeffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...