skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Communication in Collaborative Virtual Environments

Wang, Jinling ; Chellali, Amine ; Cao, Caroline G. L

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society, May 2016, Vol.58(3), pp.496-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1177/0018720815618808

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lowering Communication Barriers in Operating Room Technology

Webster, Jessica L ; Cao, Caroline G. L

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society, December 2006, Vol.48(4), pp.747-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1518/001872006779166271

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Vision and Friction on Haptic Perception

Perreault, Jesse O ; Cao, Caroline G. L

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society, September 2006, Vol.48(3), pp.574-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1518/001872006778606886

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in Day and Night Shift Clinical Performance in Anesthesiology

Cao, Caroline ; Weinger, Matthew ; Slagle, Jason ; Zhou, Chuan ; Ou, Jennie ; Gillin, Shakha ; Sheh, Bryant ; Mazzei, William

Human Factors, Apr 2008, p.276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00187208 ; E-ISSN: 15478181

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Caroline
  2. Cao, Caroline G.L.
  3. Cao, Caroline G. L.
  4. Cao, C.G.L.
  5. Zhou, Chuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...