skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Anonymous

Art Monthly, Dec 2018/Jan 2019, Issue 422, p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-6702 ; E-ISSN: 2059-5255

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

New York Times Book Review, May 21, 1995, p.44

ISSN: 00287806

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(Movie review)

Bitel, Anton

Sight and Sound, 2015, Vol.25(1), p.72(1)

ISSN: 0037-4806

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Light in the Forest: Brazil's Fight to Save the Amazon and Climate-Change Diplomacy

Tollefson, Jeff

Foreign Affairs, Mar/Apr 2013, Vol.92(2), pp.141-151

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advantages of an Assertive China: Responding to Beijing's Abrasive Diplomacy

Christensen, Thomas J.

Foreign Affairs, 1 March 2011, Vol.90(2), pp.54-67

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development

Clinton, Hillary Rodham

Foreign Affairs, 1 November 2010, Vol.89(6), pp.13-24

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lame Ducks and Coercive Diplomacy: Do Executive Term Limits Reduce the Effectiveness of Democratic Threats?

Haynes, Kyle

Journal of Conflict Resolution, October 2012, Vol.56(5), pp.771-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712445739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outpost: Life on the Frontlines of American Diplomacy

Mead, Walter

Foreign Affairs, Jan/Feb 2015, Vol.94(1), p.187

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PASSING INTO DIPLOMACY: U.S. CONSUL JAMES WELDON JOHNSON AND THE AUTOBIOGRAPHY OF AN EX-COLORED MAN

Roberts, Brian

Modern Fiction Studies, Summer 2010, Vol.56(2), pp.290-316,469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Easy Coalition: The Peacecamp Identity and Israeli–Palestinian Track Two Diplomacy

Kellen, David ; Bekerman, Zvi ; Maoz, Ifat

Journal of Conflict Resolution, August 2013, Vol.57(4), pp.543-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712448911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing ‘diaspora diplomacy’: Territory and populations betwixt the domestic and foreign

Ho, Elaine L. E ; Mcconnell, Fiona

Progress in Human Geography, April 2019, Vol.43(2), pp.235-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/0309132517740217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Diplomacy

David Braunschvig, Richard L. Garwin, and Jeremy C. Marwell

Foreign Affairs, Jul/Aug 2003, Vol.82(4), pp.156-164

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RICHARD PATE, THE ROYAL SUPREMACY, AND REFORMATION DIPLOMACY *

Sowerby, Tracey A

The Historical Journal, 2011, Vol.54(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-246X ; E-ISSN: 1469-5103 ; DOI: 10.1017/S0018246X1100001X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi Arabia's Look‐East Diplomacy: Ten Years On

Yamada, Makio

Middle East Policy, December 2015, Vol.22(4), pp.121-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/mepo.12163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele K.;

September 2012, Vol.42(1), pp.122-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLII.1.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy As Theatre: Staging the Bandung Conference of 1955 *

Shimazu, Naoko

Modern Asian Studies, 2014, Vol.48(1), pp.225-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X13000371

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

public Diplomacy 2.0: A Case Study of the US Digital Outreach Team

Khatib, Lina ; Dutton, William ; Thelwall, Michael

The Middle East Journal, 2012, Vol.66(3), pp.453-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gunboat Diplomacy: Turkey, USA and the Advent of the Cold War

İnanç, Gül ; Yilmaz, Şuhnaz

Middle Eastern Studies, 01 May 2012, Vol.48(3), p.401-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.661372

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 17.153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12.194)
 2. Toàn văn trực tuyến (13.326)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (639)
 2. 1962đến1975  (682)
 3. 1976đến1989  (919)
 4. 1990đến2004  (6.087)
 5. Sau 2004  (8.824)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12.252)
 2. Bình xét khoa học  (4.758)
 3. Tin tức  (79)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17.115)
 2. French  (51)
 3. Spanish  (50)
 4. German  (36)
 5. Czech  (20)
 6. Italian  (10)
 7. Hungarian  (3)
 8. Japanese  (3)
 9. Portuguese  (3)
 10. Russian  (2)
 11. Slovenian  (1)
 12. Turkish  (1)
 13. Chinese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Esposito, Michele
 3. Esposito, Michele K.
 4. Aronson, Geoffrey
 5. Mead, Walter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...