skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Proteins xóa Tất cả các phiên bản American Society for Microbiology (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning, sequencing, mapping, and transcriptional analysis of the groESL operon from Bacillus subtilis.

Schmidt, A ; Schiesswohl, M ; Volker, U ; Hecker, M ; Schumann, W

The Journal of Bacteriology, 1992, Vol. 174(12), p.3993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 1350777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mutant epidermal growth factor receptor with defective protein tyrosine kinase is unable to stimulate proto-oncogene expression and DNA synthesis.

Honegger, A M ; Szapary, D ; Schmidt, A ; Lyall, R ; Van Obberghen, E ; Dull, T J ; Ullrich, A ; Schlessinger, J

Molecular and Cellular Biology, 1987, Vol. 7(12), p.4568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 3501826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt
  2. Schmidt, A.
  3. Lyall, R
  4. Dull, T.J.
  5. Szapary, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...