skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: American Society for Microbiology (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han, Linda L. ; McDougal, Linda K. ; Gorwitz, Rachel J. ; Mayer, Kenneth H. ; Patel, Jean B. ; Sennott, Janet M. ; Fontana, John L

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(4), p.1350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17287335

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mayer, K. H.
  2. Sennott, Janet M
  3. Mcdougal, Linda
  4. Gorwitz , Rachel J.
  5. Mcdougal, Linda K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...