skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: American Medical Association (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penetrating keratoplasty surgery

Van Rij, Gabriel

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), April 2004, Vol.122(4), pp.664; author reply 664-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 15078696 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcome of rotational keratoplasty: comparison of endothelial cell loss in autografts vs allografts

Bertelmann, Eckart ; Hartmann, Christian ; Scherer, Matthias ; Rieck, Peter

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), October 2004, Vol.122(10), pp.1437-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 15477453 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new lamellar wound configuration for penetrating keratoplasty surgery

Busin, Massimo

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), February 2003, Vol.121(2), pp.260-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 12583794 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonmechanical Q-switched erbium:YAG laser trephination for penetrating keratoplasty: experimental study on human donor corneas

Stojkovic, Milenko ; Küchle, Michael ; Seitz, Berthold ; Langenbucher, Achim ; Viestenz, Arne ; Viestenz, Anja ; Hofmann-Rummelt, Carmen ; Schlötzer-Schrehardt, Ursula ; Naumann, Gottfried O H

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), October 2003, Vol.121(10), pp.1415-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 14557177 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Femtosecond laser top hat penetrating keratoplasty: wound burst pressures of incomplete cuts

Mcallum, Penny ; Kaiserman, Igor ; Bahar, Irit ; Rootman, David

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), June 2008, Vol.126(6), pp.822-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3601 ; PMID: 18541847 Version:1 ; DOI: 10.1001/archopht.126.6.822

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The triple procedure--is it the best approach for the patient? The triple procedure may be superior to sequential surgery

Davis, E A ; Stark, W J

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), March 2000, Vol.118(3), pp.414-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 10721968 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modification of a soft contact lens for use during irrigation and aspiration in the penetrating keratoplasty triple procedure

Kawamoto, Koji ; Morishige, Naoyuki ; Chikama, Tai-Ichiro ; Nishida, Teruo

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), April 2006, Vol.124(4), pp.550-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 16606883 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Busin, Massimo
  2. Nishida, Teruo
  3. Hartmann, Christian
  4. Chikama, Tai-Ichiro
  5. Stojkovic, Milenko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...