skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1998 xóa Cơ sở dữ liệu: American Chemical Society (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of molecular modelling algorithms with tutorial instruction

Hyde, R. T. ; Shaw, P. N. ; Jackson, D. E. ; Woods, K.

Journal of Chemical Education, August, 1995, Vol.72(8), p.699(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where the electrons are

Barth, Roger

Journal of Chemical Education, May, 1995, Vol.72(5), p.401(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete assignment of proton chemical shifts in terpenes: an experiment combining 2D NMR spectroscopy with molecular modeling. (nuclear magnetic resonance in chemistry)

Mills, Nancy S.

Journal of Chemical Education, Dec, 1996, Vol.73(12), p.1190(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jackson, D
  2. Barth, Roger
  3. Shaw, P. N.
  4. Woods, K.
  5. Mills, Ns

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...