skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt, A. R. ; Dorfelt, H. ; Perrichot, V.

Science, 12/14/2007, Vol.318(5857), pp.1743-1743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1149947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller, P. J. ; Schmidt, A. D. ; Wittbrodt, J. ; Stelzer, E. H.K.

Science, 11/14/2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
McsB Is a Protein Arginine Kinase That Phosphorylates and Inhibits the Heat-Shock Regulator CtsR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McsB Is a Protein Arginine Kinase That Phosphorylates and Inhibits the Heat-Shock Regulator CtsR

Fuhrmann, J. ; Schmidt, A. ; Spiess, S. ; Lehner, A. ; Turgay, K. ; Mechtler, K. ; Charpentier, E. ; Clausen, T.

Science, 06/05/2009, Vol.324(5932), pp.1323-1327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1170088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Catalytic Core of a Membrane-Associated Eukaryotic Polyphosphate Polymerase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic Core of a Membrane-Associated Eukaryotic Polyphosphate Polymerase

Hothorn, M. ; Neumann, H. ; Lenherr, E. D. ; Wehner, M. ; Rybin, V. ; Hassa, P. O. ; Uttenweiler, A. ; Reinhardt, M. ; Schmidt, A. ; Seiler, J. ; Ladurner, A. G. ; Herrmann, C. ; Scheffzek, K. ; Mayer, A.

Science, 04/24/2009, Vol.324(5926), pp.513-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1168120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clausen, Tim
  2. Neumann, Heinz
  3. Lehner, Anita
  4. Seiler, Jeanette
  5. Spiess, Silvia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...