skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
From Stars to Dust: Looking into a Circumstellar Disk Through Chondritic Meteorites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Stars to Dust: Looking into a Circumstellar Disk Through Chondritic Meteorites

Connolly, H. C.

Science, 01/07/2005, Vol.307(5706), pp.75-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1108284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Ancient Asteroids Enriched in Refractory Inclusions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Asteroids Enriched in Refractory Inclusions

Sunshine, J. M. ; Connolly, H. C. ; Mccoy, T. J. ; Bus, S. J. ; La Croix, L. M.

Science, 04/25/2008, Vol.320(5875), pp.514-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1154340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Response to Comment on "Ancient Asteroids Enriched in Refractory Inclusions"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Comment on "Ancient Asteroids Enriched in Refractory Inclusions"

Sunshine, J. M. ; Connolly, H. C. ; Mccoy, T. J. ; Bus, S. J. ; La Croix, L. M.

Science, 11/14/2008, Vol.322(5904), pp.1050b-1050b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1161585

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Connolly Jr., H.C.
  2. Connolly, H. C.
  3. Sunshine, J.M.
  4. Sunshine, J
  5. McCoy, T.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...