skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Alt-PressWatch xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Majoritarian Way to Democracy: The Bodoland Conflict in Assam

Behera, Anshuman; Kolås, Åshild (Editor)

Alternatives: Global, Local, Political, August 2017, Vol.42(3), pp.135-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/0304375418757094

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The AKP’s Approach toward Non-Muslim Minorities: Constructivist and Rationalist Insights

Oztig, Lacin Idil ; Aydın, Kenan

Alternatives: Global, Local, Political, May 2017, Vol.42(2), pp.59-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/0304375417741706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Political Organizations and the Nation-State: Bolivia, Ecuador, Mexico

Chong, Natividad

Alternatives, Jul-Sep 2010, Vol.35(3), pp.259-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043754 ; E-ISSN: 21633150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimeras of terror: disciplining Roma identity in Lithuania.(Case study)

Kavaliauskaite, Jurate

Alternatives: Global, Local, Political, April-June, 2008, Vol.33(2), p.153(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigeneity's Challenges to the White Settler-State: Creating a Thirdspace for Dynamic Citizenship

Johnson, Jay

Alternatives, Jan-Mar 2008, Vol.33(1), pp.29-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043754 ; E-ISSN: 21633150 ; DOI: 10.1177/030437540803300103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture as an activity and human right: an important advance for indigenous peoples and international law.(Essay)

Holder, Cindy

Alternatives: Global, Local, Political, Jan-March, 2008, Vol.33(1), p.7(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hangover: Latin America Recovers After Shot of Success

Ávila, Ricardo

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Face of Cuba

Mattingly, Amanda

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextualizing Petro-Sexual Politics

Turcotte, Heather M

Alternatives: Global, Local, Political, August 2011, Vol.36(3), pp.200-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/0304375411418597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Sub-Saharan HIV/AIDS through Gender

Ailio, Jaakko

Alternatives: Global, Local, Political, November 2011, Vol.36(4), pp.345-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/0304375411430621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporality, Civic Engagement, and Alterity: Indo-Kei in Contemporary Japan

Vij, Ritu

Alternatives: Global, Local, Political, February 2012, Vol.37(1), pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/0304375412441560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fleeing Burma.(PORTFOLIO)

Omi, Saiful Huq

World Policy Journal, Summer, 2011, Vol.28(2), p.56(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Cyberspace to Offline Communities: Indigenous Peoples and Global Connectivity

Belton, Kristy

Alternatives, Jul-Sep 2010, Vol.35(3), pp.193-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043754 ; E-ISSN: 21633150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in faith.(FAITH)

Roy, Olivier

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.7(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passing the test.(LANGUAGE)

Angelos, James

World Policy Journal, Spring, 2012, Vol.29(1), p.22(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsung heroes.(REPORTAGE: GERMANY)(Company overview)

Steinborn, Deborah

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.100(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous rights in international politics: the case of "overcompliant" liberal states.(Report)

Lightfoot, Sheryl R.

Alternatives: Global, Local, Political, Jan-March, 2008, Vol.33(1), p.83(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberty and government: Hindess and the history of liberalism.(Report)

Ivison, Duncan

Alternatives: Global, Local, Political, Feb, 2011, Vol.36(1), p.10(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy now?

Andelman, David A.

World Policy Journal, Fall, 2011, Vol.28(3), p.113(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yemen: descending into despair

Steil, Jennifer

World Policy Journal, Fall, 2011, Vol.28(3), p.62(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (14)
 2. 2009đến2010  (10)
 3. 2011đến2013  (15)
 4. 2014đến2016  (14)
 5. Sau 2016  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vaughan-Williams, Nick
 2. Skidmore, Max J.
 3. Burton, Charles
 4. Lenczowski, John
 5. Ivison, Duncan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...