skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EURO: Maintaining an Optimum Currency Area

Kehoe, William

ASBBS Proceedings, Vol.21(1), pp.402-406

ISSN: 19340583

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLACK LEADERSHIP IN AMERICA: THEY STRUGGLED TO HELP ELECT A BLACK PRESIDENT, BUT WAS IT WORTH IT?

Noble, Donnette

ASBBS Proceedings, Vol.19(1), pp.647-661

ISSN: 19340583

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARKETING U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATES: HEIGHT MATTERS

Patzer, Gordon

ASBBS Proceedings, Vol.19(1), pp.693-703

ISSN: 19340583

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noble, Donnette
  2. Kehoe, William
  3. Patzer, Gordon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...