skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: ARAN (National University of Ireland Galway) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania

Coughlan, Simone ; Mulhair, Peter ; Sanders, Mandy ; Schonian, Gabriele ; Cotton, James A. ; Downing, Tim

Coughlan, Simone; Mulhair, Peter; Sanders, Mandy; Schonian, Gabriele; Cotton, James A. Downing, Tim (2017). The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania. Scientific Reports 7 , [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coughlan, Simone
  2. Downing, Tim
  3. Mulhair, Peter
  4. Cotton, James
  5. Cotton, James A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...