skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ARAN (National University of Ireland Galway) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

leishmania naiffi and leishmania guyanensis reference genomes highlight genome structure and gene evolution in the viannia subgenus

Coughlan, Simone ; Taylor, Ali Shirley ; Feane, Eoghan ; Sanders, Mandy ; Schonian, Gabriele ; Cotton, James A. ; Downing, Tim

Coughlan, Simone; Taylor, Ali Shirley; Feane, Eoghan; Sanders, Mandy; Schonian, Gabriele; Cotton, James A. Downing, Tim (2018). leishmania naiffi and leishmania guyanensis reference genomes highlight genome structure and gene evolution in the viannia subgenus . Royal Society Open Science 5 (4), [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2054-5703 ; DOI: 10.1098/rsos.172212

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania

Coughlan, Simone ; Mulhair, Peter ; Sanders, Mandy ; Schonian, Gabriele ; Cotton, James A. ; Downing, Tim

Coughlan, Simone; Mulhair, Peter; Sanders, Mandy; Schonian, Gabriele; Cotton, James A. Downing, Tim (2017). The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania. Scientific Reports 7 , [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the indian subcontinent

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Géraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schönian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

Imamura, Hideo; Downing, Tim; Van den Broeck, Frederik; Sanders, Mandy J; Rijal, Suman; Sundar, Shyam; Mannaert, An; Vanaerschot, Manu; Berg, Maya; De Muylder, Géraldine; Dumetz, Franck; Cuypers, Bart; Maes, Ilse; Domagalska, Malgorzata; Decuypere, Saskia; Rai, Keshav; Uranw, Surendra; Bhattarai, Narayan Raj; Khanal, Basudha; Prajapati, Vijay Kumar; Sharma, Smriti; Stark, Olivia; Schönian, Gabriele; De Koning, Harry P; Settimo, Luca; Vanhollebeke, Benoit; Roy, Syamal; Ostyn, Bart; Boelaert, Marleen; Maes, Louis; Berriman, Matthew; Dujardin, Jean-Claude; Cotton, James A (2016). Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the indian subcontinent. eLife 5 , [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/elife.12613

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Downing, Tim
  2. Cotton, James A.
  3. Coughlan, Simone
  4. Schonian, Gabriele
  5. Sanders, Mandy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...