skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ARAN (National University of Ireland Galway) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowdsourcing, citizen sensing and sensor web technologies for public and environmental health surveillance and crisis management: trends, OGC standards and application examples

Boulos, Maged N Kamel ; Resch, Bernd ; Crowley, David N. ; Breslin, John G. ; Sohn, Gunho ; Burtner, Russ ; Pike, William A. ; Jezierski, Eduardo ; Chuang, Kuo-Yu Slayer; Science Foundation Ireland

Kamel Boulos, Maged N., Resch, Bernd, Crowley, David N., Breslin, John G., Sohn, Gunho, Burtner, Russ, . . . Chuang, Kuo-Yu Slayer. (2011). Crowdsourcing, citizen sensing and sensor web technologies for public and environmental health surveillance and crisis management: trends, OGC standards and application examples. International Journal of Health Geographics, 10(1), 67. doi: 10.1186/1476-072x-10-67 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1), 67. doi: 10.1186/1476-072x-10.67 ; ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-10-67

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...