skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: AIP Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRYOGENIC CONTROLS FOR FERMILAB'S SRF CAVITIES AND TEST FACILITY

Norris, B. ; Bossert, R. ; Klebaner, A. ; Lackey, S. ; Martinez, A. ; Pei, L. ; Soyars, W. ; Sirotenko, V.

Advances In Cryogenic Engineering: Transactions of the Cryogenic Engineering Conference - Cec, Vol. 53, Chattanooga (Tennessee) (16–20 July 2007): AIP Conference Proceedings, 16 March 2008, Vol.985(1), pp.989-996 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0504-2 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2908699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sirotenko, V
  2. Klebaner, A
  3. Bossert, R
  4. Martinez, A
  5. Soyars, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...