skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Lauvergne, J-J xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PIGMENTS MÉLANIQUES DU PELAGE DE QUELQUES RACES BOVINES : LE SCHÉMA POSSIBLE DE CERTAINES ACTIONS GÉNIQUES

Misuraca, Giovanna ; Prota, G ; Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1974, Vol.6(4), pp.399-404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...