skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adherence assays and Slime production of Vibrio alginolyticus and Vibrio parahaemolyticus

Abdallah, Fethi Ben ; Chaieb, Kamel ; Zmantar, Tarek ; Kallel, Héla ; Bakhrouf, Amina; Pasteur Tunis, Institut (Editor)

Brazilian Journal of Microbiology, May 2009, Vol.40(2), pp.394-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1590/S1517-838220090002000033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO (CrossRef)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kallel , Hela
  2. Bakhrouf, Amina
  3. Chaieb, Kamel
  4. Abdallah, Fethi
  5. Pasteur Tunis, Institut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...