skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compaction Principle and Approaches to Biopolymer Structure Deciphering.(Report)

Shabalkin, I. P. ; Shabalkin, P. I.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2010, Vol.149(4), p.540(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of proteins synthesized by hydrogen-oxidizing microorganisms.(Report)

Volova, T. G. ; Barashkov, V. A.

Applied Biochemistry and Microbiology, Nov, 2010, Vol.46(6), p.574(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barashkov, V.
  2. Shabalkin, I. P.
  3. Shabalkin, PI
  4. Shabalkin, I.
  5. Volova, T. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...