skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J A ; Eves-Van Den Akker, Sebastian ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares-Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones, John T ; Urwin, Peter E

Genome biology, 03 March 2014, Vol.15(3), pp.R43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 24580726 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing , Roz ; Kikuchi , Taisei ; Martinelli , Axel ; Tsai , Isheng J ; Beech , Robin N ; Redman , Elizabeth ; Holroyd , Nancy ; Bartley , David J ; Beasley , Helen ; Britton , Collette ; Curran , David ; Devaney , Eileen ; Gilabert , Aude ; Hunt , Martin ; Jackson , Frank ; Johnston , Stephanie L ; Kryukov , Ivan ; Li , Keyu ; Morrison , Alison A ; Reid , Adam J ; Sargison , Neil ; Saunders , Gary I ; Wasmuth , James D ; Wolstenholme , Adrian ; Berriman , Matthew ; Gilleard , John S ; Cotton , James A

Genome biology, 2013, Vol.14(8), p.3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beasley , Helen
  2. Laing, Roz
  3. Kikuchi, Taisei
  4. Berriman, Matthew
  5. Martinelli, Axel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...