skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic properties of wood

Okano , T.

Journal of the Japan Wood Research Society, 1991, Vol.(11), pp.991-998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4795

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of dimensional stability and acoustic properties of wood for musical instruments with cyclic oxymethylenes, 1: Formalization with trioxane

Minato , K. ; Yasuda , R. ; Yano , H.

Journal of the Japan Wood Research Society, 1990, Vol.(10), pp.860-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4795

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic properties of brazilian rosewood [Dalbergia nigra] used for guitar back plates

Yano , H. ; Kyou , K. ; Furuta , Y. ; Kajita , H.

Journal of the Japan Wood Research Society, 1995, Vol.(1), pp.17-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4795

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality control of piano action-parts, 2: The grading of parts based on modulus of elasticity and weight

Hase , N. ; Okuyama , T.

Journal of the Japan Wood Research Society, 1987, Vol.(2), pp.108-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4795

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of music for layer

Furukawa , Y. ; Tanabe , T. ; Nukada , K. ; Takami , R.

Bulletin of the Okayama Prefectural Center for Animal Husbandry and Research, 1996, Issue no.7, Issue 7, pp.55-61

ISSN: 0915-4728

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yano , H.
  2. Okano , T.
  3. Kyou , K.
  4. Tanabe , T.
  5. Nukada , K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...