skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved bioassay for cytokinins using cucumber cotyledons

Fletcher, R A ; Kallidumbil, V ; Steele, P

Plant physiology, March 1982, Vol.69(3), pp.675-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889 ; PMID: 16662273 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ascorbic acid inhibition of Campylobacter jejuni growth

Fletcher, R D ; Albers, A C ; Chen, A K ; Albertson, J N

Applied and environmental microbiology, March 1983, Vol.45(3), pp.792-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; PMID: 6847185 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Transpiration and Increased Water Efficiency by Diuron in Corn (Zea mays)

Fletcher, R. A.

Weed Science, 1 March 1980, Vol.28(2), pp.180-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00431745 ; E-ISSN: 15502759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Glyphosate on Membrane Permeability in Red Beet (Beta vulgaris) Root Tissue

Fletcher, R. A.

Weed Science, 1 November 1980, Vol.28(6), pp.671-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00431745 ; E-ISSN: 15502759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions of Diclofop-Methyl and 2,4-D in Cultivated Oats (Avena sativa)

Fletcher, R. A.

Weed Science, 1 July 1980, Vol.28(4), pp.363-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00431745 ; E-ISSN: 15502759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additions to the flora of New Mexico

Spellenberg , R. ; Worthington , R. ; Knight , P. ; Fletcher , R.

Sida: contributions to botany, 1986, Vol.(4), pp.455-470

ISSN: 0036-1488

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...