skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole-genome sequencing is more powerful than whole-exome sequencing for detecting exome variants

Belkadi, Aziz ; Bolze, Alexandre ; Itan, Yuval ; Cobat, Aurélie ; Vincent, Quentin B ; Antipenko, Alexander ; Shang, Lei ; Boisson, Bertrand ; Casanova, Jean-Laurent ; Abel, Laurent

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 April 2015, Vol.112(17), pp.5473-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25827230 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1418631112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The human gene connectome as a map of short cuts for morbid allele discovery.(GENETICS)(Author abstract)

Itan, Yuval ; Zhang, Shen - Ying ; Vogt, Guillaume ; Abhyankar, Avinash ; Herman, Melina ; Nitschke, Patrick ; Fried, Dror ; Quintana - Murci, Lluis ; Abel, Laurent ; Casanova, Jean - Laurent

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 2, 2013, Vol.110(14), p.5558(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Recent Human Evolution in Mice by Expression of a Selected EDAR Variant

Kamberov, Yana g ; Wang, Sijia ; Tan, Jingze ; Gerbault, Pascale ; Wark, Abigail ; Tan, Longzhi ; Yang, Yajun ; Li, Shilin ; Tang, Kun ; Chen, Hua ; Powell, Adam ; Itan, Yuval ; Fuller, Dorian ; Lohmueller, Jason ; Mao, Junhao ; Schachar, Asa ; Paymer, Madeline ; Hostetter, Elizabeth ; Byrne, Elizabeth ; Burnett, Melissa ; Mcmahon, Andrew p ; Thomas, Mark g ; Lieberman, Daniel e ; Jin, Li ; Tabin, Clifford j ; Morgan, Bruce a ; Sabeti, Pardis c

Cell, 14 February 2013, Vol.152(4), pp.691-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2013.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence

Ingram, Catherine J E ; Mulcare, Charlotte A ; Itan, Yuval ; Thomas, Mark G ; Swallow, Dallas M

Human genetics, January 2009, Vol.124(6), pp.579-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1203 ; PMID: 19034520 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00439-008-0593-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Itan, Yuval
  2. Itan, Y.
  3. Thomas, Mark G.
  4. Abel, Laurent
  5. Bolze, Alexandre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...