skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations, distributions, and sources of polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in bed sediments of the water reservoirs in Slovakia

Hiller, Edgar ; Zemanová, Lenka ; Sirotiak, Maroš ; Jurkovič, L’ubomír

Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol.173(1), pp.883-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-010-1431-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in the Surface Sediments of Selected Water Reservoirs, Slovakia

Hiller, Edgar ; Jurkovič, Ľubomír ; Šutriepka, Michal

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, Vol.84(5), pp.635-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-010-0008-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia

Hiller, Edgar ; Lachká, Lucia ; Jurkovič, Ľubomír ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.73(11), pp.7147-7156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3894-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic Concentrations in Soils Impacted by Dam Failure of Coal-Ash Pond in Zemianske Kostolany, Slovakia

Jurkovič, L’ubomír ; Hiller, Edgar ; Veselská, Veronika ; Pet’ková, Katarína

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2011, Vol.86(4), pp.433-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-011-0222-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dandelion ( Taraxacum officinale ) and Agrimony ( Agrimonia eupatoria ) as Indicators of Geogenic Contamination of Flysch Soils in Eastern Slovakia

Čurlík, Ján ; Kolesár, Martin ; Ďurža, Ondrej ; Hiller, Edgar

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.70(3), pp.475-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0206-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of wheat straw biochar addition to soil on the sorption, leaching, dissipation of the herbicide (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid and the growth of sunflower (Helianthus annuus L.)

Tatarková , Veronika ; Hiller , Edgar ; Vaculík , Marek

Ecotoxicology and environmental safety, 2013, Vol.92, pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal volatilization of trivalent and pentavalent arsenic under laboratory conditions

Čerňanský, Slavomír ; Kolenčík, Marek ; Ševc, Jaroslav ; Urík, Martin ; Hiller, Edgar

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(2), pp.1037-1040 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical characterization of arsenic-rich coal-combustion ashes buried under agricultural soils and the release of arsenic

Veselská , Veronika ; Majzlan , Juraj ; Hiller , Edgar ; Peťková , Katarína ; Jurkovič , Ľubomír ; Ďurža , Ondrej ; Voleková-Lalinská , Bronislava

Applied geochemistry, 2013, Vol.33, pp.153-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and antimony contamination of waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines in the Western Carpathians, Slovakia

Hiller , Edgar ; Lalinská , Bronislava ; Chovan , Martin ; Jurkovič , Ľubomír ; Klimko , Tomáš ; Jankulár , Michal ; Hovorič , Róbert ; Šottník , Peter ; Fľaková , Renáta ; Ženišová , Zlatica ; Ondrejková , Ivana

Applied geochemistry, 2012, Vol.27(3), pp.598-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of Acetochlor, Atrazine, 2,4- d , Chlorotoluron, MCPA, and Trifluralin in Six Soils From Slovakia

Hiller, Edgar ; Krascsenits, Zoltán ; Čerňanský, Slavomír

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2008, Vol.80(5), pp.412-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-008-9430-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Bottom Sediments from Three Water Reservoirs, Slovakia

Hiller, Edgar ; Sirotiak, Maroš ; Jurkovič, Ľubomír ; Zemanová, Lenka

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2009, Vol.83(3), pp.444-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-009-9768-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil and sediment composition on acetochlor sorption and desorption

Hiller, Edgar ; Čerňanský, Slavomír ; Krascsenits, Zoltán ; Milička, Ján

Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol.16(5), pp.546-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-009-0113-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Fate of the Herbicide MCPA in Two Soils as Affected by the Presence of Wheat Ash

Hiller, Edgar ; Bartaľ, Mikuláš ; Milička, Ján ; Čerňanský, Slavomír

Water, Air, and Soil Pollution, 2009, Vol.197(1), pp.395-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9820-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (4)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hiller , Edgar
 2. Hiller, Edgar
 3. Hiller, E.
 4. Jurkovič , Ľubomír
 5. Čerňanský, Slavomír

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...