skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different spatial memory systems are involved in small- and large-scale environments: evidence from patients with temporal lobe epilepsy

Piccardi, L. ; Berthoz, A. ; Baulac, M. ; Denos, M. ; Dupont, S. ; Samson, S. ; Guariglia, C.

Experimental Brain Research, 2010, Vol.206(2), pp.171-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-010-2234-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is visual experience necessary for the development of vestibular control of eye movements? [Kittens] ; Is visual experience necessary for the development of vestibular control of eye movements?
experience visuelle est-elle necessaire a la maturation du controle vestibulaire du mouvement des yeux?

Berthoz , A. ; Jeannerod , M. ; Vital-Durand , F. ; Oliveras , J.L.

Comptes rendus hebdomadaires des seances. Serie D. Sciences naturelles, 1975, Vol.Apr 21, 1975, 280(15), pp.1805-1808

ISSN: 0567-655X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. SpringerLink  (1)
 2. Springer (CrossRef)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthoz , A.
 2. Dupont, S
 3. Guariglia , C.
 4. Denos, M
 5. Samson, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...