skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land use practices and ectomycorrhizal fungal communities from oak woodlands dominated by Quercus suber L. considering drought scenarios

Azul, Anabela Marisa ; Sousa, João Paulo ; Agerer, Reinhard ; Martín, María P ; Freitas, Helena

Mycorrhiza, February 2010, Vol.20(2), pp.73-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1890 ; PMID: 19575241 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00572-009-0261-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sousa, Joao Paulo
  2. Agerer , Reinhard
  3. Martín, María
  4. Agerer, Reinhard
  5. Azul, Anabela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...