skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns in the use of books in large research libraries

Fussler , Herman Howe ; Simon , Julian L.

p.illus

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population size, knowledge stock, and other determinants of agricultural publication and patenting: England, 1541–1850

Simon, Julian L ; Sullivan, Richard J

Explorations in Economic History, 1989, Vol.26(1), pp.21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4983 ; E-ISSN: 1090-2457 ; DOI: 10.1016/0014-4983(89)90003-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Food Prospects: Goodnews

Simon, Julian L ; Hudson, William J

Challenge, 01 November 1982, Vol.25(5), pp.40-47

ISSN: 0577-5132 ; E-ISSN: 1558-1489 ; DOI: 10.1080/05775132.1982.11470802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resourceful earth: a response to Global 2000

Simon , Julian L. ; Kahn , Herman

ISBN: 0631134670

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simon J.L.
  2. Simon , Julian L.
  3. Simon, Julian
  4. Simon, Julian L.
  5. Simon, J.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...