skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and structural roles of the N-terminal extension in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Ciaccio , Chiara ; Pesce , Alessandra ; Tundo , Grazia R. ; Tilleman , Lesley ; Bertolacci , Laura ; Dewilde , Sylvia ; Moens , Luc ; Ascenzi , Paolo ; Bolognesi , Martino ; Nardini , Marco ; Coletta , Massimo

BBA - Proteins and Proteomics, 2013, Vol.1834(9), pp.1813-1823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-9639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pesce , Alessandra
  2. Dewilde , Sylvia
  3. Bolognesi , Martino
  4. Tundo , Grazia R.
  5. Moens , Luc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...