skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces xóa Chủ đề: Shared Context xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting kitchen appliances with a shared context using knowledge about daily events

Lee, Chia-Hsun ; Bonanni, Leonardo ; Espinosa, Jose ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.348-350

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111533

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Chia-Hsun
  2. Selker, Ted
  3. Lieberman, Henry
  4. Bonanni, Leonardo
  5. Espinosa, Jose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...