skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing casual-user hypertext: the CHI'89 InfoBooth

Salomon, Gitta

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1990, pp.451-458

ISBN: 0201509326 ; ISBN: 9780201509328 ; DOI: 10.1145/97243.97323

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salomon, Gitta
  2. Salomon, G.B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...