skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: End Users xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An end-user tool for e-commerce debugging

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.331-331

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604124

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user debugging for e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.257-259

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604092

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on end user development

Lieberman, Henry ; Paternò, Fabio ; Repenning, Alexander ; Wulf, Volker

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1048-1049

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766142

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user tools for debugging e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 4th ACM conference on electronic commerce, 09 June 2003, pp.250-251

ISBN: 158113679X ; ISBN: 9781581136791 ; DOI: 10.1145/779928.779983

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topic spotting common sense translation assistant

Chung, Jae-Woo ; Kern, Rachel ; Lieberman, Henry

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1280-1283

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056896

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Wagner, Earl
  3. Lieberman, H.
  4. Wulf, V.
  5. Kern, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...