skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Raisamo, Roope xóa Năm xuất bản: 2004đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quikwriting as a multi-device text entry method

Isokoski, Poika ; Raisamo, Roope

Proceedings of the third Nordic conference on human-computer interaction, 23 October 2004, pp.105-108

ISBN: 1581138571 ; ISBN: 9781581138573 ; DOI: 10.1145/1028014.1028031

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Isokoski, Poika
  2. Raisamo, Roope
  3. Isokoski, P.
  4. Raisamo, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...