skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Nhan đề tạp chí: SIGDOC '11 Proceedings of the 29th ACM international conference on Design of communication xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach and tool support for assisting users to fill-in web forms with personal information

Winckler, Marco ; Gaits, Vicent ; Vo, Dong-Bach ; Sergio, Firmenich ; Rossi, Gustavo

Proceedings of the 29th ACM international conference on design of communication, 03 October 2011, pp.195-202

ISBN: 9781450309363 ; ISBN: 1450309364 ; DOI: 10.1145/2038476.2038515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaits, V.
  2. Rossi, Gustavo
  3. Sergio, Firmenich
  4. Sergio, F.
  5. Vo, D.-B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...