skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Chủ đề: Message Based Communication xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile form-editor: a push based group communication tool

Chande, Suresh ; Koivisto, Ari

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.55-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292394

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chande, S.
  2. Koivisto, A.
  3. Chande, Suresh
  4. Koivisto, Ari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...