skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Kao, K.-L. xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An advanced simulation tool-set for video transmission performance evaluation

Kao, Ku-Lan ; Ke, Chih-Heng ; Shieh, Ce-Kuen

Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the ip network simulator, 10 October 2006, pp.10-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935088 ; ISBN: 9781595935083 ; DOI: 10.1145/1190455.1190464

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kao, K.-L.
  2. Ke, Chih-Heng
  3. Shieh, C.-K.
  4. Kao, Ku-Lan
  5. Ke, C.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...